REKLAMAČNÝ PORIADOK

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

I.

Základné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup internetovej stránky  cersi.sk, ktorej prevádzkovateľom je 

ČerSi – design s.r.o.

IČO: 54669626

so sídlom: Záhradná 87/9, 976 66 Polomka

 

(ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”)  pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za závady tovaru zakúpeného na internetovej adrese  www.cersi.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”) s tým súvisiace.

 

II.

Podmienky reklamácie

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 1. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 2. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

III.

Reklamačný formulár

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu ČerSi – design s.r.o. Záhradná 87/9, 976 66 Polomka avšak nie na dobierku!!! Alebo osobne doniesť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 2. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:
 • identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
 • adresa miesta, kam bol tovar dodaný 
 • adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
 • číslo elektronickej objednávky (Číslo na faktúre);
 • dátum vystavenia elektronickej objednávky;
 • dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
 • popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru;
 • názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
 • dátum a podpis Kupujúceho.
 1. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
 2. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 3. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je  predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.
 4. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa reklamuje/vracia/zamieňa.

Tlačivo – Reklamačný formulár na stiahnutie

IV.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na cersi.sk.